Privacy Policy

Privacyverklaring Monkeyman BV

9-8-2018

Monkeyman BV, gevestigd aan Hutten 2, 5571 VG Bergeijk NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Websites van Monkeyman BV: www.monkeyman.nl, www.theaterimpresariaat.nl , www.boekingskantoor.eu, www.concertindehuiskamer.nl www.pepperspromotion.nl

telefoon +31497-540054.

Kees Spruit is de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Monkeyman BV. Hij is te bereiken via info@monkeyman.nl en via bovenstaande nummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Monkeyman BV verwerkt persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten, ons een e-mail stuurt met een vraag, je aanmeldt via een van onze nieuwsbrieven en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Vrijwel altijd:
E-mailadres

Voor- en achternaam
Eventueel naam van bedrijf of organisatie

In de meeste gevallen:
Adresgegevens
Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verplicht zijn te verwerken:
•Burgerservicenummer (enkel van artiesten die wij boeken)
•Geboortedatum (enkel van artiesten die wij boeken)

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@monkeyman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Monkeyman BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Om goederen en diensten bij je af te leveren;
Om je persoonlijk te informeren over onze aanbiedingen;
Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en/of brochures;
Ten behoeve van facturering en opstellen van contracten.

Het is ten alle tijden mogelijk om je uit te schrijven voor de nieuwsbrieven die we versturen via de link onderaan de nieuwsbrieven of door je verzoek door te geven via info@monkeyman.nl

Geautomatiseerde besluitvorming:
Monkeyman BV neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Monkeyman BV) tussen zit. Monkeyman BV gebruikt hiervoor geen computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Monkeyman BV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Uw gegevens kunnen gedeeld worden binnen de door Monkeyman BV beheerde bedrijven en de bands/acts waar zij mee werken.

Monkeyman BV verstrekt alleen aan anderen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Monkeyman BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. De gegevens mbt de nieuwsbrief kunt u zelf wijzigen of verwijderen via de link in de nieuwsbrief.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@monkeyman.nl.

Indien er twijfel over uw identiteit bestaat zullen wij u vragen u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Monkeyman BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Monkeyman BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Monkeyman BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@monkeyman.nl

Deze privacy verklaring kunnen wij aanpassen als daar aanleiding voor is.