Algemene Bepalingen

DE PROCEDURE:

Om de procedure van contracten over en weer sturen te vereenvoudigen en te bespoedigen is voor de volgende methode gekozen. Zowel contractant 1 als contractant 2 hebben 2 identieke contracten gekregen (met uitzondering van het feit dat er in het contract van contractant 2 enkele bepalingen opgenomen zijn die de wijze van afrekenen tussen contractant 2 en Monkey Man BV regelen). Deze contracten zijn alle mede-ondertekend door Monkey Man BV. 1 van deze exemplaren dient zo spoedig mogelijk en ondertekend teruggestuurd te worden naar Monkey Man BV, Hutten 2, 5571 VG Bergeijk. Wanneer beide contractanten hun contract geretourneerd hebben bewaart Monkey Man BV deze in de administratie en kunnen contractant 1 en contractant 2 deze wanneer daar aanleiding toe is inzien of er een kopie van opvragen. Monkey Man BV meent hiermee een snellere bevestiging van gemaakte afspraken te bieden, en tevens een goede garantie te bieden tot het nakomen van de door de beide contractanten gemaakte afspraken. Monkey Man BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van de door contractant 1 en contractant 2 gemaakte afspraken of enige gebeurtenis voor, tijdens of na het optreden. (Zie ook punt 1 algemene bepalingen).

Algemene Bepalingen:

1. Monkey Man BV tekent deze contracten mee ter schriftelijke bevestiging van een eerder gemaakte mondelinge afspraak tussen contractant 1 en contractant 2. Monkey Man BV is echter niet gemachtigd te tekenen namens contractant 1 of contractant 2 en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van de door contractant 1 en contractant 2 gemaakte afspraken of enige gebeurtenis voor, tijdens of na het optreden (ook niet wanneer het om een uitkoopsom gaat). Monkey Man BV kan desgevraagd bevestigen dat de in dit contract gemaakte afspraken eerder mondeling door contractant 1 en 2 overeengekomen zijn. Pas nadat beide contractanten hun contract teruggezonden hebben bestaat er ook een schriftelijk bevestiging.

2. Contractant 1 wordt voor dit optreden aangemerkt als opdrachtgever en is verantwoordelijk en aansprakelijk voor berekening, inhouding en afdracht van de loonbelasting en premie volksverzekeringen en alle administratieve handelingen en vergunningen die daarmee gemoeid zijn, tenzij het voor dit optreden overeengekomen bedrag een uitkoopsom betreft (zie contract en factuur). In het geval van een uitkoopsom wordt contractant 1 aangemerkt als opdrachtgever maar is Monkey Man BV verantwoordelijk en aansprakelijk voor berekening, inhouding en afdracht van de loonbelasting en premie volksverzekeringen en alle administratieve handelingen en vergunningen die daarmee gemoeid zijn, tenzij contractant 2 beschikt over een inhoudingsplichtige verklaring of VAR-WUO in dat geval is contractant 2 verantwoordelijk en aansprakelijk voor berekening, inhouding en afdracht van de loonbelasting en premie volksverzekeringen en alle administratieve handelingen en vergunningen die daarmee gemoeid zijn.

3. Contractant 1 is verantwoordelijk voor de afdracht van gelden voor auteursrecht en naburigrecht.

4. Contractant 1 is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van, of schade aan eigendommen of medewerkers van het optredende gezelschap, tenzij de oorzaak hiervan is te wijten aan opzet, schuld of nalatigheid van contractant 1 of van personen (inclusief het publiek) die zich dienen te houden aan aanwijzingen of opdrachten van contractant 1, met uitzondering van contractant 2. Contractant 1 staat in de voor de veiligheid van het gezelschap en zal niet nalaten om security maatregelen te nemen waar dat nodig is. Contractant 2 is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aangebracht door of vanwege contractant 1 of publiek. Contractant 1 vrijwaart de artiest voor aanspraken van derden terzake.

5. Contractant 1 stelt een afsluitbare kleedruimte ter beschikking aan contractant 2.

6. Contractant 2 heeft het recht om 6 introducés de overeengekomen werkzaamheden gratis te laten bijwonen. De namen van die introducés dienen voor openstelling van de zaal bij contractant 1 bekend te zijn.

7. Contractant 1 beschikt over de voor dit doel vereiste vergunningen en staat er voor in dat de inrichting van de zaal/terrein en installatie voldoen aan alle hierop betrekking hebbende wettelijke verplichtingen en daarmee gelijk te stellen voorschriften. Het ontbreken van vereiste vergunningen wordt niet beschouwd als overmacht. Contractant 2 zorgt ervoor dat de meegebrachte apparatuur voldoet aan de wettelijke voorschriften en veiligheidseisen.

8. Zonder schriftelijke toestemming van contractant 2 mogen geen geluids- of filmopnamen worden gemaakt

9. Contractant 2 behoudt zich het recht voor om in geval van belangrijke radio-, TV-opname of in geval van een verblijf in het buitenland wegens soortgelijke werkzaamheden als in deze overeenkomst omschreven de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten tot een nader overeen te komen tijdstip. Deze opschorting geschiedt bij aangetekend schrijven. In geval van opschorting zullen de overeengekomen werkzaamheden in ieder geval plaatsvinden binnen zes maanden na het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip. Deze periode van zes maanden geldt niet voor buitenlandse bands/acts.

10. In geval van overmacht (inclusief corona-virus gerelateerde angsten en maatregelen) voor een van beide contractanten waardoor de overeengekomen werkzaamheden niet kunnen worden verricht vervalt deze overeenkomst. Beide partijen behouden het recht om de werkzaamheden onder dezelfde voorwaarden te laten plaatsvinden binnen een termijn van dertien maanden na het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip. Deze periode van dertien maanden geldt niet voor buitenlandse bands/acts. Bij overmacht vervalt tevens het recht op schadevergoeding. Wanneer contractant 1 i.v.m. coronamaatregelen een beroep kan doen op een door de overheid ingestelde garantiefonds vervalt de overmacht voor contractant 1 en treden de Algemene Boekingsvoorwaarden Annulering i.v.m. COVID-19 ((ABAC) in werking. Deze kunt u separaat opvragen bij Monkeyman BV.

11. Beide Contractanten verplichten zich om in geval van overmacht de ander hiervan direct in kennis te stellen per telefoon en meteen daarna per e-mail.. Een Contractant verliest het recht zich te beroepen op overmacht indien en doordat hij nalaat om de ander op de hierboven vermelde wijze te berichten. In geval van ziekte of ongeval van contractant 2, waardoor overeengekomen werkzaamheden niet op het overeengekomen tijdstip kunnen worden verricht, dient contractant 2 een doktersverklaring te overleggen waaruit deze overmacht blijkt.

12. Behoudens de bepalingen in artikel 10 en 11 van de algemene bepalingen zal bij niet nakomen van deze overeenkomst in onderling overleg een oplossing gezocht worden. De eventuele schadevergoeding die door de contractant die in gebreke is gebleven betaald wordt zal echter nooit hoger zijn dan het voor dit optreden overeengekomen gage. Promotie- en publiciteitskosten kunnen niet op contractant 2 verhaald worden.

13. Contractanten verklaren meerderjarig te zijn, of in geval één of beide minderjarig zijn, de overeenkomst mede te hebben laten ondertekenen door hun wettelijke vertegenwoordiger.

14. Contractant 1 verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties en geluidsvolume van contractant 2.

15. Contractant 2 verklaart hierbij te reizen in een voertuig dat goedgekeurd en verzekerd is. Contractant 1 biedt gratis parkeerplaatsen voor dit voertuig (voertuigen) binnen een redelijk loopbare afstand.

16. Van deze overeenkomst maken integraal onderdeel uit: de algemene bepalingen, technische- en catering riders. Contractant 1 verklaart door ondertekening van deze overeenkomst van de inhoud daarvan kennis genomen te hebben en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te zullen komen.

17. Indien een der contractanten aanleiding heeft te stellen dat de ander zich niet aan aan de bepalingen heeft gehouden geeft deze hiervan binnen vijf werkdagen na het optreden schriftelijk bericht.